health news

โหม่งลูกบอลอาจกระเทือนถึงสมอง

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง ในสก็อตแลนด์ ศึกษาผลกระทบจากการโหม่งลูกฟุตบอลด้วยศีรษะและพบว่า ทันทีที่โหม่งลูกฟุตบอล การทำงานของสมองเปลี่ยนไปในระดับเล็กน้อยแต่ก็มีนัยสำคัญ
Read More

บาทวิถี ไม่ใช่ที่จอดรถ

การจอดรถบนทางเท้า กฎหมายห้ามจอด และมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ 2535 มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่จะเป็นการจอดหรือขับขี่เข้าไปในอาคาร หรือ ประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้ Read More