“สุวิทย์” เตรียมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบจุดมุ่งหมายหลักในการรับตำแหน่งนี้ของตน คือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่รับต่ำแหน่งมา 1 เดือน เห็นว่าบทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญโดยตรงต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยโจทย์เป้าหมายสำคัญของไทยแลนด์ 4.0 คือ 1.การลดความเหลื่อมล้ำ / 2.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย Thailand 4.0 / 3.การพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาด้านนโยบายของแต่ละหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทย์ฯ และที่ได้ดำเนินการแล้วคือการปฏิรูป สวทช. เช่น 1.ปลดล็อคข้อจำกัดในการรับบุคลากร จากเดิมการรับบุคลากรของ สวทช จะต้องไม่เกิน 30% ของเงินงบประมาณที่ขอ ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ จึงได้ทำการแก้ไข พรบ. เพื่อลดข้อจำกัดนี้ / 2.ปลดล็อคข้อจำกัดเกี่ยวกับการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อรองรับผลผลิตของงานวิจัย ต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ จากที่ผ่านมา สวทช. มีข้อจำกัดห้ามร่วมทุนเกิน 49% / 3.เพิ่มกลไลการจ้างนักวิจัยต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยไทย เป็นต้น และยังมีอีกหลายแผนงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2561

ทั้งนี้ความสำคัญที่สุดคือเยาวชนของไทยที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งทางกระทรวงฯ จะต้องทำหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย กับเอกชน และปลูกฝังให้เยาวชนมีความคิด ความอ่านอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งก็คือการคิด-อ่าน อย่างเป็นเหตุเป็นผล นายสุวิทย์กล่าวเสริม

Comments are closed.